Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky vyhľadávača AutoSearch.sk (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú dostupné v elektronickej forme na adrese www.autosearch.sk (ďalej len „portál“).
VOP sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa a od klientov je vyžadovaný súhlas s týmito VOP.

Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených ponúk, a to vrátane textu aj fotografií.
Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených v ponukách tretími stranami.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu bez predchádzajúceho súhlasu klientov v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv klientov, ktoré vyplývajú z objednaných služieb.
Klient  súhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho ponuke budú verejne prístupné.

Výklad pojmov. Nasledovné pojmy budú mať vo VOP a/alebo v Zmluve nasledovné významy:

Užívateľ je návštevník vyhľadávača so záujmom oboznámenia sa s jeho obsahom a použitím dostupných služieb.  

Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v súlade s týmito VOP a/alebo Zmluvou objednáva Služby. Klientom sa môže stať predajca nových alebo ojazdených osobných a úžitkových (nákladných) automobilov, inzertný portál alebo webová stránka ponúkajäca služby auto-moto inzercie.

Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom vo vyhľadávači, ktorých rozsah alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Služby môžu byť prevádzkovateľom ponúkané ako individuálne alebo v rámci tzv. balíkov služieb. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Klientom je uvedený v Objednávke alebo v Zmluve. Službou je najmä Prezentácia ponúk a Reklama.

Prezentácia ponúk je uverejňovanie náhľadu ponuky klienta v textovej podobe s prípadnou fotodokumentáciou vo výsledkoch vyhľadávania, ktoré sú v základnom balíku služieb FREE poskytované zdarma. Balíky služieb PROFI a TOP sú poskytované za odplatu, ak nie je uvedené v týchto VOP a/alebo Zmluve inak. Predmetom prezentácie môže byť iba predaj nových alebo ojazdených osobných a úžitkových (nákladných) automobilov.  Spoplatnené balíky služieb sú spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka. K prezentácii ponúk klienta je potrebné dodať prevádzkovateľovi portálu exportný link, bez ktorého nie je možné službu poskytnúť.

Reklama je uverejňovanie reklamných oznamov v grafickej a/alebo textovej podobe vo vyhľadávači za odplatu, a to najmä formou reklamného banneru.

Exportný link slúži na prepojenie stránky partnera s vyhľadávačom Autosearch.sk pomocou ktorého budú exportované potrebné dáta k vytvoreniu náhľadov ponúk partnera. Exportný link vypracuje partner na vlastné náklady podľa predlohy uvedenej vo vyhľadávači a dodá ho bezodkladne prevádzkovateľovi. V prípade akýchkoľvek zmien na stránke partnera, ktoré by ovplyvnili exportované dáta je partner povinný exportný link upraviť. V prípade, že partner nemá možnosť si sám vypracovať exportný link, môže túto službu zabezpečiť prevádzkovateľ čiže Autosearch.sk, kde klient je povinný sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s vyhľadávačom Autosearch.sk. V prípade, že partner potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť mu uverejňovanie ponuky.

Objednávka je písomná alebo elektronická objednávka (objednávka môže byť zaslaná aj elektronickou poštou) Služieb vyplnená Klientom a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom.

Zmluva je písomný dokument uzavretý medzi Prevádzkovateľom a Klientom, na základe ktorého Prevádzkovateľ poskytuje Klientovi Služby. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Objednávka. Písomná zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán. Zmluva môže byť dohodnutá aj ústnou formou a zmluvné podmienky sú v takom prípade uvedené v Objednávke a/alebo VOP.

Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient.

Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
Odmena Prevádzkovateľa za poskytované služby sa riadi platným Cenníkom služieb. Prevádzkovateľ ponúka Objednávateľovi ďalšie služby určené k podpore predaja tovaru. Za využitie týchto služeb si Prevádzkovateľ účtuje poplatky, a to vo výške a za podmienok uvedených v Cenníku služieb.
Pravidlá inzerovania na portáli Autosearch.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia.

Máte záujem?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.