Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation

(ďalej len „GDPR“)

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: AutoSearch.sk s.r.o.

Sídlo: SNP 653/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 46 734 279

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, vl.č. 26504/R

Zastúpená: Ondrej Krška, konateľ

Emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefonický kontakt: +421-911 105 000

(ďalej pre oboch len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

1. Účel kúpy a predaja vozidla

V prípade využitia služieb kúpy motorových vozidiel vo vlastníctve Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu.

V prípade, že je motorové vozidlo prefinancované cez úver a/alebo leasing podľa podmienok zmluvnej spolupráce s Prevádzkovateľom, sú vyžadované zo strany dotknutej osoby aj informácie výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópií dokladov občianskeho a vodičského preukazu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že dané poskytnuté informácie spracúva vo svojom systéme pre potreby poskytnutia úveru a/alebo leasingu na prefinancovanie kúpy motorových vozidiel podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, pričom je v postavení samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa tohto zákona a má riadne pre danú činnosť udelenú licenciu Národnou bankou Slovenska.

Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje výhradne pri tomto účele Prevádzkovateľovi AutoSearch.sk, s.r.o. dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Právny základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy a osobitný predpis zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, možnosti poskytnutia úveru a/alebo leasingu podľa dohodnutých podmienok. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb. Dotknutá osoba berie na vedomie, že v prípade poskytnutia služieb samostatného finančného agenta pri kúpe motorových vozidiel je spracúvanie možné na čas 10 rokov podľa podmienok povinnosti archivácie v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v platnom znení, pričom sprostredkovateľmi finančných služieb sú,

1. Obchodné meno: VUB Leasing, a.s.

Sídlo: Mlynské Nivy 1, 820 05 Bratislava

IČO: 31 318 045

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd: Sa,

vl.č. 313/B

2. Účel marketingu a prieskumu verejnej mienky

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu na účely zľavových programov, na účely newslettru a iných marketingových akcií Prevádzkovateľa, čo sa považuje za priamy marketing výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri uzatváraní kúpnej zmluvy, pri žiadosti o ocenenie vozidla, pri žiadosti výpočtu splátok, pri žiadosti rezervácie vozidla a/alebo iným vhodným spôsobom určeným Prevádzkovateľom. V prípade, že dotknutá osoba nevyjadrí svoj súhlas, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov.

3. Účel žiadosti k nezáväznej objednávke vozidla

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo telefónu, mailovú adresu na účel informovania a zasielania nezáväznej ponuky vozidla pri podaní žiadosti dotknutou osobou.

Právny základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený zasielať ponuky.

4. Účel rezervácie vozidla

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, číslo telefónu, mailovú adresu na účely rezervácie vozidla pri podaní žiadosti dotknutou osobou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je poskytnutie súhlasu Prevádzkovateľovi. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený rezervovať motorové vozidlo.

5. Účel výpočet splátok pre možnosť financovanie kúpnej ceny vozidla

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho a vodičského preukazu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný predpis zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracovať žiadosť a vypočítať splátky pre financovanie kúpnej ceny vozidla.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu, tak ako je táto uvedená pri každom z účelov, pre ktorý boli osobné údaje poskytnuté.

Pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané zo systému prevádzkovateľa s cieľom zabezpečiť právo dotknutej osoby byť zabudnutá.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.Práva dotknutej osoby

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation

a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov


Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: AutoSearch.sk s.r.o.

Sídlo: SNP 653/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 46 734 279

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd: Sro, vl.č. 26504/R

Zastúpená: Ondrej Krška, konateľ

Emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Telefonický kontakt: +421-911 105 000

(ďalej pre oboch len ,,Prevádzkovateľ“)


Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.


Účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

1. Kúpa tovaru a výkup tovaru– motorových vozidiel

2. Priamy marketing a prieskum verejnej mienky

3. Služba nezáväznej objednávky tovaru – motorového vozidla

4. Služba rezervácie tovaru - motorového vozidla

5. Služba výpočtu splátok pre možnosti financovania kúpnej ceny vozidla


Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.


Kategórie spracúvaných osobných údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania a doba spracúvania osobných údajov:

1. Pre účel kúpy tovaru a jeho následného predaja (výkup tovaru) – motorových vozidiel sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP pre prípad, že nejde o financovanie kúpnej ceny cez úver.

Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania záručnej lehoty podľa kúpnej zmluvy v prípade, ak nejde o financovanie kúpnej ceny.

b) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho a vodičského preukazu pre prípad, že ide o financovanie kúpnej ceny cez úver a tieto sú poskytnuté výlučne prevádzkovateľovi AutoSearch.sk s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby 10 rokov v prípade, ak ide o financovanie kúpnej ceny vozidla v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní v platnom znení z dôvodu, že AutoSearch.sk s.r.o. je v postavení samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa tohto zákona a má riadne pre danú činnosť udelenú licenciu Národnou bankou Slovenska.


2. Pre účel priameho marketingu a prieskumu verejnej mienky sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Osobné údaje sú spracúvanie na čas, pokiaľ oprávnený záujem prevádzkovateľa trvá až do času odvolania súhlasu.


3. Pre službu nezáväznej objednávky motorového vozidla sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Osobné údaje sú spracúvanie na čas 12 mesiacov, prípadne do času odvolania súhlasu.


4. Pre účel rezervácie motorového vozidla sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, telefónny kontakt, emailová adresa. Osobné údaje sú spracúvanie na čas 12 mesiacov, prípadne do času odvolania súhlasu.


5. Pre účely služby výpočtu splátok pre možnosti financovania kúpnej ceny motorového vozidla sú poskytované nasledovné osobné údaje a informácie od fyzickej osoby:

Osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová adresa, číslo bežného účtu, dátum narodenia, rodné číslo, číslo OP výpis z účtu, potvrdenie o príjme, výplatné pásky, údaje z kópie dokladov občianskeho a vodičského preukazu .

Osobné údaje sú spracúvané počas doby 10 rokov v prípade, ak ide o financovanie kúpnej ceny vozidla v zmysle § 36 ods. 2 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom poradenstve a finančnom sprostredkovaní v platnom znení z dôvodu, že AutoSearch.sk s.r.o. je v postavení samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov podľa tohto zákona a má riadne pre danú činnosť udelenú licenciu Národnou bankou Slovenska

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu.


Základné práva Dotknutých osôb:

1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikáciu príjemcu, dobe spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 10 Eur. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.


2. Právo na informácie Dotknutej osoby, ak tieto neboli získané od dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu).

Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou. V prípade, ak má Prevádzkovateľ v úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.3. Právo na opravu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu. Prevádzkovateľ zabezpečí opravu v lehote do 1 mesiaca od okamihu, ako si dotknutá osoba uplatnila právo na opravu.


4. Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak

- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané

- Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi

- Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov

- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.


5. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

- Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

- Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.6. Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.


7. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach.

Prevádzkovateľ upozorní Dotknutú osobu o jej právach pri prvom kontakte s ňou a v prípade, že jej osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju informuje.

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.