Spoločnosti AutoSearch.sk, s.r.o. so sídlom SNP 653/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 46 734 279, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26504/R (ďalej len „AutoSearch.sk“)

VÝKLAD POJMOV

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Spotrebiteľ – spotrebiteľom je fyzický osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Reklamácia – reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Vybavenie reklamácie – ukončené reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

ZODPOVEDNOSŤ AutoSearch.sk ZA VADY MOTOROVÉHO VOZIDLA A PRÁVNA ZÁRUKA

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamáciu je oprávnený uplatniť spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spoločnosť AutoSearch.sk zodpovedá za vady motorového vozidla v rozsahu stanovenom zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - Občianskym zákonníkom. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na motorové vozidlo najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia motorového vozidla zo strany kupujúceho; v prípade ak tieto práva nebudú uplatnené v lehote 12 mesiacov, práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú.

AutoSearch.sk nezodpovedá:
• za vady, ktoré vznikli predchádzajúcim použitím a opotrebením motorového vozidla alebo jeho súčastí a materiálu;
• za vady, ktoré vznikli po prevzatí motorového vozidla kupujúcim v dôsledku použitia alebo opotrebenia automobilu; 
• za vady, resp. nedostatky na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený; 
• za vady, o ktorých kupujúci vedel alebo musel vedieť v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to z osobnej obhliadky motorového vozidla alebo z vykonanej skúšobnej jazdy - tzv. vady zjavné.

Za účelom dôkladného preverenia technického stavu kupovaného motorového vozidla spoločnosť AutoSearch.sk poskytuje kupujúcemu možnosť jeho obhliadky v ktoromkoľvek autoservise v blízkosti spoločnosti AutoSearch.sk za účasti odborného personálu.

Spoločnosť AutoSearch.sk poskytuje kupujúcemu záruku na právne vady, t.j. že motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, nie je zaťažený záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb.

V prípade výskytu vyššie uvedených právnych vád motorového vozidla, ktoré vyjdú najavo po kúpe, je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a AutoSearch.sk je povinné vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za motorové vozidlo.

Záruku na právne vady motorového vozidla poskytuje AutoSearch.sk po celú dobu životnosti predmetného motorového vozidla. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AutoSearch.sk je oprávnený ju uplatňovať výhradne iba kupujúci.

Spoločnosť AutoSearch.sk garantuje stav najazdených kilometrov, ktoré sú podložené príslušnou dokumentáciou.

V prípade zistení manipulácie so stavom najazdených kilometrov motorového vozidla, ktoré vyjdú najavo po kúpe, je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a AutoSearch.sk je povinné vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za motorové vozidlo, prípadne po dohode s kupujúcim poskytnúť finančnú kompenzáciu.

Spoločnosť AutoSearch.sk ďalej ubezpečuje kupujúceho, že motorové vozidlo nebolo poškodené povodňami, hlavne že motorové vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní, ktoré by spôsobovali nefunkčnosť elektroinštalácie vozidla alebo iného jeho zariadenia.

Spoločnosť AutoSearch.sk ďalej ubezpečuje kupujúceho, že motorové vozidlo je možné zaregistrovať na nového vlastníka na území Slovenskej republiky, a že tomu nebráni žiadny záznam príslušného orgánu štátnej správy, pričom toto ubezpečenie sa výslovne vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Spoločnosť AutoSearch.sk nezabezpečuje administratívne úkony spojené s vývozom motorového vozidla a jeho evidenciou mimo územia Slovenskej republiky

V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy vráti AutoSearch.sk kupujúcemu kúpnu cenu motorového vozidla, a to oproti vráteniu motorového vozidla kupujúcim do sídla spoločnosti AutoSearch.sk v stave, v akom ho od AutoSearch.sk prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie spolu so všetkým príslušenstvom a súčasťami. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá kupujúci voči AutoSearch.sk nárok na náhradu vzniknutej škody, či na úhradu nákladov spojených s vrátením motorového vozidla. Kupujúci nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky, ktorú mu AutoSearch.sk vrátili. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AutoSearch.sk je oprávnený ich uplatňovať len a výhradne kupujúci.

REKLAMAČNÉ KONANIE – POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne uplatniť právo zo zodpovednosti AutoSearch.sk za vady motorového vozidla od času, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky z vád motorového vozidla zanikajú. Kupujúci pritom postupuje nasledovne:
• pristaví motorové vozidlo v sídle AutoSearch.sk ohľadne ktorého namieta vadu, za účelom overenia namietanej vady a možnosti rozhodnutia o spôsobe vybavenia reklamácie;
• zabezpečí dodanie potrebnej dokumentácie k motorovému vozidlu na nahliadnutie;
• v sídle AutoSearch.sk písomne spíše s kompetentným zamestnancom AutoSearch.sk reklamačný protokol, v ktorom uvedie dôvod svojej reklamácie a podrobne popíše vady motorového vozidla a jeho prejavy;
• dôsledne a pravdivo vyplní všetky body predloženého reklamačného protokolu - formulára;
• na požiadanie AutoSearch.sk zabezpečí a poskytne všetku dostupnú súčinnosť pri vybavovaní jeho reklamácie.

Upozornenie: V prípade, ak zákazník nepristaví motorové vozidlo za účelom zistenia vád, ktoré namieta a nepredloží doklady k motorovému vozidlu, zákazník tým bráni riadnemu a včasnému vybaveniu jeho reklamácie, v dôsledku čoho sa AutoSearch.sk nemôže dostať do omeškania s plnením si povinností v reklamačnom konaní.

AutoSearch.sk prijme reklamáciu kupujúceho na základe písomného protokolu o reklamácii, ktorú riadne zaregistruje v evidencii reklamácii. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť spoločnosti AutoSearch.sk maximálnu súčinnosť, ktorá spočíva najmä: v pristavení motorového vozidla na obhliadku do priestorov AutoSearch.sk, v predložení nevyhnutných dokladov k reklamovanému motorovému vozidlu (technický preukaz, servisná knižka, manuál na používanie atď.) a iné podľa okolností. V prípade, že kupujúci takúto súčinnosť neposkytne alebo odmietne poskytnúť, znemožní tak predávajúcemu riadne vybavenie reklamácie, v dôsledku čoho AutoSearch.sk nezodpovedá za nevybavenie reklamácie kupujúceho riadne a včas. AutoSearch.sk v takomto prípade tiež nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti AutoSearch.sk na vady motorového vozidla v sídle spoločnosti AutoSearch.sk, ktoré posúdi a vybaví každú reklamáciu kupujúceho, týkajúcu sa vád motorového vozidla, za ktoré AutoSearch.sk zodpovedá.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, AutoSearch.sk poučí kupujúceho o jeho právach. Na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z poskytnutých práv uplatňuje, AutoSearch.sk určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. AutoSearch.sk si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania reklamácie, o čom kupujúceho riadne upovedomí.

Vybavením reklamácie zo strany AutoSearch.sk sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
• odovzdaním opraveného motorového vozidla;
• výmenou motorového vozidla za iné;
• vrátením kúpnej ceny za motorové vozidlo
• vyplatením primeranej zľavy z ceny motorového vozidla,
• písomnou výzvou na prevzatie plnenia 
• odôvodneným zamietnutím reklamácie vád motorového vozidla, na základe odborného posúdenia.

AutoSearch.sk reklamáciu zamietne na základe odôvodňujúceho písomného odborného posúdenia, ktorého kópiu poskytne kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výroku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

AutoSearch.sk vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pri zamietnutí reklamácie kupujúceho, AutoSearch.sk riadne odôvodní svoje stanovisko, a to aj s odvolaním sa na závery odborného alebo znaleckého posudku vyhotoveného k danej reklamácii.

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.