POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE HAVARIJNÉ POISTENIE POISTENIE FINANČNEJ STRATY POISTENIE ČELNÉHO SKLA
. Povinné zmluvné poisteniePovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla má povinnosť uzatvoriť každý držiteľ motorového vozidla. Poistenie kryje škody, ktoré spôsobí vodič vozidla na živote, zdraví a majetku iných. Povinnosť uzatvoriť poistenie sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré je v zapísané v evidencií vozidiel a má priradené evidenčné číslo. Vozidlo zapísané v evidencií vozidiel musí byť poistené bez ohľadu na to, či je vozidlo využívané alebo nie. Ak vozidlo nemá uzatvorené povinné zmluvné poistenie, môže byť držiteľovi udelená zo strany správneho orgánu pokuta za neuzatvorenie poistenia. Pripoistenie stretu so zverou


Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného motorového vozidla v dôsledku náhodného a nepredvídateľného stretu so zverou na pozemnej komunikácii. Stret so zverou predstavuje fyzický kontakt idúceho motorového vozidla so zvieraťom, ku ktorému prišlo na pozemnej komunikácii. Živel


Poistenie sa dojednáva pre prípad požiaru, výbuchu, úderu blesku, krupobitia, víchrice, pádu stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného vozidla a nie sú prepravované na alebo vo vozidle, zosuv pôdy alebo lavín, povodne, záplavy, vody z vodovodných zariadení . Pripoistenie proti výtlkom, resp. proti zlému stavu vozovky


Predmetom poistenia sú pneumatiky motorového vozidla s najväčšou celkovou hmotnosťou do 3500 kg vrátane (kategória M1 a N1), na ktoré sa vzťahuje poistenie zodpovednosti za škodu dojednané v poistnej zmluve. Na ostatné časti sa toto poistenie nevzťahuje. Poistenie sa dojednáva pre prípad náhodného poškodenia poistenej pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmu. Za zlý stav vozovky sa považuje zmena v stave zjazdnosti pozemnej komunikácie, ktorá je spôsobená stavebne alebo technicky náhlym a neočakávaným poškodením vozovky alebo stavebných či technických súčastí komunikácie, ktoré nie sú riadne označené dopravným značením (napr. nerovnosť vozovky). Za zlý stav komunikácie sa nepovažujú vznik námrazy, súvislé vrstvy snehu, vody alebo naplavenín, umiestnenie prekážky, ktorá stavebno-technicky nesúvisí s vozovkou.Pripoistenie čelného skla


Poistenie sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia skla následkom akejkoľvek náhodnej a nepredvídateľnej udalosti, ktorá nie je ďalej alebo v poistnej zmluve vylúčená, predovšetkým následkom havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, krádežou, lúpežou alebo neoprávneným užívaním. Predmetom tohto poistenia nie sú spätné zrkadlá, navigácie či iné zariadenia pripevnené k čelnému sklu, diaľničné známky, škody spôsobené črepinami na motorovom vozidle. Úrazové pripoistenie dopravovaných osôb


Úrazové poistenie sa dojednáva pre prípad smrti spôsobenej úrazom, trvalých následkov úrazu a doby nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom. Poistnou udalosťou je úraz poisteného, ktorý nastal počas doby trvania tohto poistenia v súlade s dojednaným územným rozsahom poistenia motorového vozidla pri prevádzke motorového vozidla. Úraz je udalosť, ktorá nastane nezávisle od vôle poisteného a je zároveň dôsledkom náhleho, neočakávaného a neprerušovaného pôsobenia vonkajších síl alebo vlastných telesných síl. Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí pri prevádzke poisteného motorového vozidla. Prevádzkou motorového vozidla sa rozumie uvádzanie motora motorového vozidla do chodu pred začatím jazdy, nastupovanie do motorového vozidla alebo vystupovanie z motorového vozidla, jazda motorového vozidla, krátkodobá zastávka motorového vozidla, odstraňovanie bežných porúch motorového vozidla, ak tieto poruchy vznikli v priebehu jazdy motorového vozidla. V prípade krátkodobej zastávky motorového vozidla sa poistenie vzťahuje iba na úrazy poisteného, ku ktorým došlo v motorovom vozidle alebo v jeho bezprostrednej blízkosti na komunikácii. Poisťovateľ plní aj z poistných udalostí, ku ktorým dôjde: chorobou, ktorá vznikla výlučne následkom úrazu, ktorý nastal počas trvania poistenia, zhoršením následkov úrazu chorobou, ktorou poistený trpel pred úrazom, pričom choroba vznikla alebo bola prvýkrát diagnostikovaná počas trvania poistenia, miestnym hnisaním po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom a tetanom po úraze, diagnostickými, liečebnými a preventívnymi zákrokmi vykonanými za účelom liečenia následkov úrazu, pokiaľ sa následky poisteného úrazu zhoršili z dôvodu telesného poškodenia alebo choroby, ku ktorým došlo pred platnosťou poistenia, poistné plnenie sa stanoví podľa následkov úrazu, ktoré by za rovnakých okolností utrpela osoba bez takéhoto telesného poškodenia alebo choroby. Pripoistenie náhradného vozidla Pripoistenie vozidla sa vzťahuje na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla za poškodené vozidlo uvedené v poistnej zmluve následkom dopravnej nehody (príp. odcudzenia). Pripoistenie batožiny


V poistnej zmluve možno dohodnúť pripoistenie batožiny. Pripoistenie batožiny sa uzatvára pre prípad: poškodenia alebo zničenia batožiny v dôsledku živelnej udalosti, poškodenia, zničenia alebo straty batožiny pri dopravnej nehode, ktorá postihla vozidlo havarijne poistené u poisťovateľa alebo vozidlo, u ktorého zodpovednosť za škodu spôsobenú jeho prevádzkou je poistená u poisťovateľa („poistené vozidlo“), krádeže batožiny umiestnenej vo vozidle alebo v strešnom boxe; musí byť na vozidle pevne pripevnený a uzamknutý. Pripoistenie batožiny sa vzťahuje na batožinu a veci osobnej potreby, ktoré majú osoby prepravované vo vozidle na sebe, pri sebe, alebo ktoré sú pripevnené na mieste určenom pre batožinu. Oprávnenou osobou je vlastník batožiny, na ktorého sa toto poistenie vzťahuje. Ak dôjde k odcudzeniu batožiny, poisťovateľ poskytne poistné plnenie len v prípade, že vozidlo bolo v dobe škodovej udalosti uzavreté a zabezpečené proti vniknutiu nepovolanej osoby a páchateľ preukázateľne použitím zjavného násilia prekonal prekážku chrániacu batožinu pred odcudzením. Za prekážku sa nepovažuje plachta nepevný, prerezateľný, či ľahko a nepozorovane odstrániteľný materiál. Pripoistenie skiel


V poistnej zmluve možno dohodnúť pripoistenie skiel. Pripoistenie skiel sa uzatvára pre prípad náhleho poškodenia, zničenia alebo odcudzenia skiel poisteného vozidla akoukoľvek náhodnou udalosťou. Pripoistenie skiel sa uzatvára na všetky sklá poisteného vozidla, ktoré boli k vozidlu pripevnené výrobcom predpísaným spôsobom. Za originálne sklá sa považujú len tie sklá, ktoré sú pre daný typ vozidla schválené príslušnými predpismi a ktoré majú pre dané vozidlo príslušné atesty. Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu


Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu sa uzatvára pre prípady odcudzenia vozidla s prideleným evidenčným číslom Slovenskej republiky alebo jeho časti krádežou, krádežou vlámaním alebo lúpežou, vandalizmu (zásah cudzej osoby). Pripoistenie odcudzenia sa vzťahuje na vozidlo uvedené v poistnej zmluve, jeho časti a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú výbavu a doplnkovú výbavu, ktorá je dodávaná a nainštalovaná do vozidla od výrobcu alebo od autorizovaného predajcu. Pripoistenie asistencie


Pripoistenie asistencie rozširuje rozsah základných asistenčných služieb pri nehode či poruche. Predmetom pripoistenia asistencie je poistené vozidlo a posádka poisteného vozidla. Môže to byť technická alebo právna asistencia. Technická môže zahŕňať napríklad vyčerpanie paliva, náhradné vozidlo, taxi , náhradné ubytovanie.. Havarijné poistenieHavarijné poistenie je dobrovoľné poistenie auta, ktoré v prípade vzniku škody priamo na poistenom vozidle zabezpečí financie na jeho opravu, alebo kúpu nového vozidla. Toto poistenie klientovi zaručí, že na opravu prípadných škôd na jeho vozidle nebude musieť využívať vlastné finančné prostriedky, ale opravu zabezpečí poisťovňa, Havarijné poistenie v sebe zhŕňa zabezpečenie vozidla pre prípad poškodenia, zničenia, lúpeže, či živelnej udalosti. Ďalej je možné uzatvoriť aj úrazové poistenie sedadiel, poistenie batožiny, poistenie skiel. Štandardnou súčasťou havarijného poistenia sú aj asistenčné služby, ktoré môžu motoristi využiť na cestách aj vtedy, ak nenastane poistná udalosť, ale iná nepríjemnosť počas jazdy motorovým vozidlom. Asistenčné služby k havarijnému poisteniu ponúkajú všetky poisťovne na našom trhu a havarijné poistenie tak môže byť užitočné aj vďaka tomu, že asistenčné služby dokážu zabezpečiť a uhradiť odťah vozidla po mechanickej poruche, náhradné ubytovanie, opravu defektu a mnoho ďalších nepríjemností, ktorých prekonanie by bolo bez asistenčných služieb k havarijnému poisteniu zložitejšie. Rozsah asistenčných služieb vždy závisí od podmienok havarijného poistenia konkrétnej poisťovne.


. POISTENIE FINANČNEJ STRATY "GAP"


Poistenie finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla a všeobecnou cenou v dobe poistnej udalosti. Zároveň môže v sebe zahŕňať aj pripoistenie náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia.


. POISTENIE ČELNÉHO SKLA


Čelné sklo je vo väčšine poisťovní automaticky zahrnuté v základnom havarijnom poistení, no ak má klient dojednanú spoluúčasť, výmena čelného skla sa mu môže predražiť, nakoľko poisťovňa mu vyplatí sumu po odpočítaní spoluúčasti, ktorá tvorí značnú časť hodnoty čelného skla. Ak klient nechce pri výmene čelného skla platiť spoluúčasť, má možnosť pripoistiť si ho. Je dobré však zvážiť, či sa skôr neoplatí mať havarijné poistenie bez spoluúčasti.


 


                Online Poistenie                 

 

Ako postupovať pri uzátváraní PZP online?

 

1. KROK

Vyplnenie údajov o vozidle a držitelovi

Zadanie SPŽ a základných údajov

2. KROK

Výber poistenia

Vyberte si najvýhodnejšie poistenie

3. KROK

Doplnenie údajov do zmluvy

Doplníte konkrétne údaje v zmluve

4. KROK

Generovanie návrhu poistenia

Odošlite návrh poistenia

5. KROK

Zaslanie zmluvy na e-mail

Zmluvu si uložte, zelenú kartu vytlačte

6. KROK

Úhrada poistného

Poistné môžete uhradiť kartou alebo prevodom

 

 

 

 

Prečo kúpiť auto od Autosearch?

1x ročne technická kontrola zadarmo

Garancia najazdených kilometrov

Záruka 12 mesiacov v cene vozidla

Auto je preverené cez kontrolu originality

Preverené cez databázu Carvertical

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.