Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne

Spoločnosti AutoSearch.sk, s.r.o. so sídlom SNP 653/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 46 734 279, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 26504/R (ďalej len „AutoSearch.sk“)

VÝKLAD POJMOV

Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Spotrebiteľ – spotrebiteľom je fyzický osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Reklamácia – reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.

Vybavenie reklamácie – ukončené reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

ZODPOVEDNOSŤ AutoSearch.sk ZA VADY MOTOROVÉHO VOZIDLA A PRÁVNA ZÁRUKA

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamáciu je oprávnený uplatniť spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Spoločnosť AutoSearch.sk zodpovedá za vady motorového vozidla v rozsahu stanovenom zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - Občianskym zákonníkom. Kupujúci je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na motorové vozidlo najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia motorového vozidla zo strany kupujúceho; v prípade ak tieto práva nebudú uplatnené v lehote 12 mesiacov, práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zanikajú.

AutoSearch.sk nezodpovedá:
• za vady, ktoré vznikli predchádzajúcim použitím a opotrebením motorového vozidla alebo jeho súčastí a materiálu;
• za vady, ktoré vznikli po prevzatí motorového vozidla kupujúcim v dôsledku použitia alebo opotrebenia automobilu; 
• za vady, resp. nedostatky na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený; 
• za vady, o ktorých kupujúci vedel alebo musel vedieť v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to z osobnej obhliadky motorového vozidla alebo z vykonanej skúšobnej jazdy - tzv. vady zjavné.

Za účelom dôkladného preverenia technického stavu kupovaného motorového vozidla spoločnosť AutoSearch.sk poskytuje kupujúcemu možnosť jeho obhliadky v ktoromkoľvek autoservise v blízkosti spoločnosti AutoSearch.sk za účasti odborného personálu.

Spoločnosť AutoSearch.sk poskytuje kupujúcemu záruku na právne vady, t.j. že motorové vozidlo nepochádza z trestnej činnosti, nie je zaťažený záložným právom, nájomným alebo iným užívacím právom, alebo akýmkoľvek iným právom tretích osôb.

V prípade výskytu vyššie uvedených právnych vád motorového vozidla, ktoré vyjdú najavo po kúpe, je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a AutoSearch.sk je povinné vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za motorové vozidlo.

Záruku na právne vady motorového vozidla poskytuje AutoSearch.sk po celú dobu životnosti predmetného motorového vozidla. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AutoSearch.sk je oprávnený ju uplatňovať výhradne iba kupujúci.

Spoločnosť AutoSearch.sk garantuje stav najazdených kilometrov, ktoré sú podložené príslušnou dokumentáciou.

V prípade zistení manipulácie so stavom najazdených kilometrov motorového vozidla, ktoré vyjdú najavo po kúpe, je kupujúci oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy a AutoSearch.sk je povinné vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za motorové vozidlo, prípadne po dohode s kupujúcim poskytnúť finančnú kompenzáciu.

Spoločnosť AutoSearch.sk ďalej ubezpečuje kupujúceho, že motorové vozidlo nebolo poškodené povodňami, hlavne že motorové vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod vodou, interiér nebol zanesený blatom a nánosmi z povodní, ktoré by spôsobovali nefunkčnosť elektroinštalácie vozidla alebo iného jeho zariadenia.

Spoločnosť AutoSearch.sk ďalej ubezpečuje kupujúceho, že motorové vozidlo je možné zaregistrovať na nového vlastníka na území Slovenskej republiky, a že tomu nebráni žiadny záznam príslušného orgánu štátnej správy, pričom toto ubezpečenie sa výslovne vzťahuje len na územie Slovenskej republiky. Spoločnosť AutoSearch.sk nezabezpečuje administratívne úkony spojené s vývozom motorového vozidla a jeho evidenciou mimo územia Slovenskej republiky

V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy vráti AutoSearch.sk kupujúcemu kúpnu cenu motorového vozidla, a to oproti vráteniu motorového vozidla kupujúcim do sídla spoločnosti AutoSearch.sk v stave, v akom ho od AutoSearch.sk prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie spolu so všetkým príslušenstvom a súčasťami. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá kupujúci voči AutoSearch.sk nárok na náhradu vzniknutej škody, či na úhradu nákladov spojených s vrátením motorového vozidla. Kupujúci nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky, ktorú mu AutoSearch.sk vrátili. Práva z tejto záruky nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči AutoSearch.sk je oprávnený ich uplatňovať len a výhradne kupujúci.

REKLAMAČNÉ KONANIE – POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu písomne uplatniť právo zo zodpovednosti AutoSearch.sk za vady motorového vozidla od času, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade jeho nároky z vád motorového vozidla zanikajú. Kupujúci pritom postupuje nasledovne:
• pristaví motorové vozidlo v sídle AutoSearch.sk ohľadne ktorého namieta vadu, za účelom overenia namietanej vady a možnosti rozhodnutia o spôsobe vybavenia reklamácie;
• zabezpečí dodanie potrebnej dokumentácie k motorovému vozidlu na nahliadnutie;
• v sídle AutoSearch.sk písomne spíše s kompetentným zamestnancom AutoSearch.sk reklamačný protokol, v ktorom uvedie dôvod svojej reklamácie a podrobne popíše vady motorového vozidla a jeho prejavy;
• dôsledne a pravdivo vyplní všetky body predloženého reklamačného protokolu - formulára;
• na požiadanie AutoSearch.sk zabezpečí a poskytne všetku dostupnú súčinnosť pri vybavovaní jeho reklamácie.

Upozornenie: V prípade, ak zákazník nepristaví motorové vozidlo za účelom zistenia vád, ktoré namieta a nepredloží doklady k motorovému vozidlu, zákazník tým bráni riadnemu a včasnému vybaveniu jeho reklamácie, v dôsledku čoho sa AutoSearch.sk nemôže dostať do omeškania s plnením si povinností v reklamačnom konaní.

AutoSearch.sk prijme reklamáciu kupujúceho na základe písomného protokolu o reklamácii, ktorú riadne zaregistruje v evidencii reklamácii. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný poskytnúť spoločnosti AutoSearch.sk maximálnu súčinnosť, ktorá spočíva najmä: v pristavení motorového vozidla na obhliadku do priestorov AutoSearch.sk, v predložení nevyhnutných dokladov k reklamovanému motorovému vozidlu (technický preukaz, servisná knižka, manuál na používanie atď.) a iné podľa okolností. V prípade, že kupujúci takúto súčinnosť neposkytne alebo odmietne poskytnúť, znemožní tak predávajúcemu riadne vybavenie reklamácie, v dôsledku čoho AutoSearch.sk nezodpovedá za nevybavenie reklamácie kupujúceho riadne a včas. AutoSearch.sk v takomto prípade tiež nezodpovedá za následne vzniknuté škody a dodatočné náklady kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo zo zodpovednosti AutoSearch.sk na vady motorového vozidla v sídle spoločnosti AutoSearch.sk, ktoré posúdi a vybaví každú reklamáciu kupujúceho, týkajúcu sa vád motorového vozidla, za ktoré AutoSearch.sk zodpovedá.

Ak kupujúci uplatní reklamáciu v súlade s týmto reklamačným poriadkom, AutoSearch.sk poučí kupujúceho o jeho právach. Na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z poskytnutých práv uplatňuje, AutoSearch.sk určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. AutoSearch.sk si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo navrhnúť zmenu postupu vybavovania reklamácie, o čom kupujúceho riadne upovedomí.

Vybavením reklamácie zo strany AutoSearch.sk sa rozumie ukončenie reklamačného konania:
• odovzdaním opraveného motorového vozidla;
• výmenou motorového vozidla za iné;
• vrátením kúpnej ceny za motorové vozidlo
• vyplatením primeranej zľavy z ceny motorového vozidla,
• písomnou výzvou na prevzatie plnenia 
• odôvodneným zamietnutím reklamácie vád motorového vozidla, na základe odborného posúdenia.

AutoSearch.sk reklamáciu zamietne na základe odôvodňujúceho písomného odborného posúdenia, ktorého kópiu poskytne kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presnú identifikáciu posudzovaného výroku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

AutoSearch.sk vydá zákazníkovi písomné potvrdenie o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Pri zamietnutí reklamácie kupujúceho, AutoSearch.sk riadne odôvodní svoje stanovisko, a to aj s odvolaním sa na závery odborného alebo znaleckého posudku vyhotoveného k danej reklamácii.

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
Ak ste stratili alebo z nemáte z akéhokoľvek dôvodu správu o nehode, môžete si ju stiahnuť TU a vytlačiť. Správa o nehode musí byť v každom motorovom vozidle, pričom nemusí byť vytlačená farebne.

Správa o nehode
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
Neznámy vinník dopravnej nehody

Ak nepoznáte vinníka nehody, no máte aspoň evidenčné číslo vozidla, môžete si ho vyhľadať na stránke www.skp.sk (slovenská kancelária poisťovateľov), kde sa Vám zobrazí poisťovňa, v ktorej je dané vozidlo poistené a následne túto poisťovňu kontaktovať.Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
Na tejto stránke nájdete textové odkazy a ikonky na projekt autosearch.sk. Ak si myslíte, že sú internetové stránky tohoto projektu užitočné a obsahovo zaujímavé, dajte o tom vedieť. Ak máte vlastnú internetovú stránku, môžete podporiť tento projekt umiestnením našeho odkazu na akékoľvek miesto na Vašej webstránke. Stačí si len vybrať jeden z našich doleuvedených odkazov, a potom nakopírovať HTML kód odkazu priamo do Vašej internetovej stránky.
Prípadne ak Vás tento projekt zaujal, môžete ho odporučiť svojím známym.

Ďakujeme.

Grafické odkazy

Banner1 200x50px ukážka:

Typ súboru: Macromedia flash (veľkosť 9Kb) Kód na stránku:
 

Ikonka 88x31px ukážka:

Typ súboru: png. Kód na stránku:
Ikonka Autosearch.sk 88x31px

Banner1 468x60px ukážka:

Banner1 468x60px ukážka
Typ súboru: animovaný gif (veľkosť 27,02 Kb)
Kód na stránky:


Banner 3 468x60px ukážka

 

Typ súboru: macromedia flash (veľkosť 28,95 Kb)
Kód na stránku:

Banner 4 468x60px ukážka

 

Typ súboru: macromedia flash (veľkosť 29,99 Kb)

Banner 1 250x250px ukážka

Typ súboru: macromedia flash (veľkosť 16,86 Kb)

Banner 2 250x250px ukážka

Typ súboru: macromedia flash (veľkosť 41,70 Kb)

Textové odkazy

Textový odkaz 1 ukážka:

Autosearch.sk
Html kód:
<a href="http://www.autosearch.sk" target="_blank" title="AutoSearch.sk - prvý slovenský vyhľadávač nových a jazdených vozidiel">Autosearch.sk</a><a href="/undefined/" target="_blank" title="AutoSearch.sk - prvý slovenský vyhľadávač nových a jazdených vozidiel"><br /> <h3>Textový odkaz ukážka2:</h3> <a>Vyhľadávač áut</a> -Naše autá nájdete aj na autosearch.sk<br />Html kód:<br /><a href="http://www.autosearch.sk" target="_blank" title="Vyhľadávač áut -Naše autá nájdete aj na autosearch.sk">"Vyhľadávač áut -Naše autá nájdete aj na autosearch.sk</a>"


Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
Jednoduchý nákup na splátky.
V prípade záujmu volajte 0911 105 000

AutoSearch.sk Vám v spolupráci s QuatroCar pripravil službu prefinancovania nákupu vozidla z autobazáru ale aj od súkromných osôb.

Ak ste si vybrali u nás vozidlo z aktuálnej ponuky a máte záujem o jeho prefinancovanie, radi Vám vypracujeme ponuku financovania.

QuatroCar prináša ideálny spôsob financovania Vami vybraného jazdeného, alebo nového auta. Ponúka vám ľahkosť a jednoduchosť pri kúpe auta.

Aké auto si môžete prefinancovať cez QuatroCar?

 

 
Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
Vyhľadávač ponúk Auto-Moto inzercie, AutoSearch.sk môže zviditeľniť aj Vás...

AutoSearch.sk využíva k získavaniu informácií o vozidlách aj priame vyhľadávanie na stránkach ponúkajúcich vozidlá, nazývané aj ako indexácia obsahu. Hlavným prínosom pre indexovanú stránku je zaradenie odkazov na ponuky vozidiel do vyhľadávača, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zobrazenia Vašej ponuky priamo na Vašej stránke. Ďalším plusom je zvýšenie návštevnosti Vašej stránky vďaka ponukám vo vyhľadávači a preto platí, čím viac ponúk tým vyššia návštevnosť stránky.
Team AutoSearch.sk pozná právne aspekty vzťahujúce sa na dané získavanie údajov formou indexovania obsahu a jeho archivovanie.

Preto, pokiaľ máte otázky technického, obchodného alebo právneho charakteru, prosím kontaktujte nás, cez e-mailový kontakt alebo telefonicky. Radi odpovieme na akékoľvek Vaše otázky, a taktiež privítame pozitívne alebo negatívne pripomienky a návrhy.

V žiadnom prípade nie je našim cieľom poškodzovať, či už technicky alebo obchodne akýkoľvek zo zdrojov týchto údajov.


Preto sa zaväzujeme k nasledovným pravidlám:
- informácie nie sú sťahované kompletne, ale sú stiahnuté iba vybrané časti textov (názov ponuky, cena, časť výbavy)
- pokiaľ je to technicky možné, identifikujeme značku a model danej ponuky
- obrázky a ani kontaktné údaje samotného predajcu nie sú indexované a nikdy ani nebudú (výnimka môže nastať, ak je chybne uvedený kontakt, napr. v poli výbava)
- indexované ponuky sú presmerované na stránky predajcu, ak je to možné priamo na detail ponuky
- pri indexovaných ponukách nie sú zobrazované identifikačné údaje jednotlivých serverov (logá, názvy atď.)
- indexovanie je spúšťané v nočných hodinách a snažíme sa, aby sme Vaše servery nezaťažovali
- voči jednému serveru ideme vždy iba s jednou požiadavkou v čase, zber nerobíme paralelným spracovaním, ale sekvenčným
- náš indexer ide s identifikáciou 'AutoSearchBot/x.x; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.'

Pokiaľ máte akékoľvek výhrady alebo by ste chceli mať ponuky prehľadne zaradené do vyhľadávača, prosím kontaktujte nás na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade, že nesúhlasíte s indexovaním Vášho servera, zašlite nám Vaše nesúhlasné stanovisko a hneď, ako to bude možné, zastavíme indexovanie a zmažeme indexy Vašich stránok.

Poznámka: momentálne prebieha vývoj na indexeroch, preto pokiaľ zaznamenáte z našej strany zvýšenú záťaž, urýchlene nás prosím o tom informujte, aby sme mohli čím skôr spraviť nápravu.

Veríme, že AutoSearch.sk bude pre Vás a Vašich klientov prínosom.

KTO NIE JE VO VYHĽADÁVAČI, NIE JE NA INTERNETE...

Podkategórie

Máte záujem o auto?

V prípade záujmu o kúpu auta alebo záujem o dovoz auta nás kontaktuje.